تبلیغات
空手道 گنابادرزم 空手道 - موارد آزمون کمربند سبز، سبک شوتوکان کاراته
Gonabadrazm

موارد آزمون کمربند سبز، سبک شوتوکان کاراته

نویسنده: دبیر انجمن شنبه 11 خرداد 1392 ساعت 00:00 نظرات
کمربند سبز کاراته
انتظار میرود کاراته کا (هنرجوی کاراته) هنگام قرار گرفتن در درجه کیو 7 (کمربند سبز) ، تا مرحله آماده شدن برای آزمون کمربند آبی، با تکنیکها و ضرباتی که ذیلاً
ذکر میکنیم آشنا بوده و به خوبی آنها را اجرا، درک و ادا نماید :

کیهون :

دراستقرار زنکوتسوداچی گدان بارای:

چودان اوی زوکی

سا نبا ن زوکی

 کیاکوزوکی (سانبون زوکی )

جودان اگه اوکه-گیاکوزوکی

چودان سوتواوده اوکه –کیزامی زوکی

چودان سوتو اوده اوکه -امپی

چودان اوچی اوده اوکه –کیاکوزوکی

در استقرارکوکوتسو داچی :

شوتواوکه – ناکیته

اجرای تکنیکهای پا در استقرار زنکوتسو داچی گامائه :

مای گری

مواشی گری

دراستقرارگیباداچی:

یو کو گری که اگه

یوکوگری که کومی

دراستقرار زنکوتسو داچی:

مواشی گری

کاتا:

هیان  ساندان

کومیته : سانبان کومیته شماره 1 که قبلا توضیح داده شده و شماره 2:

            حمله کننده                                               دفاع کننده

        جودان اوی زوکی                                         جودان اگه اوکه

         چودان زوکی                                         چودان سوتو اوده اوکه

       مای گری                                          گیاکوگدان بارای کیزامی کیاکوزوکی

گالری تصاویر